Program Infrastruktura i Środowisko

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowane są istotne inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Program ma na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,7 mld euro, z czego wkład unijny to 28,3 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,4 mld euro.

Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można znaleźć na stronie internetowej: www.pois.gov.pl

Beneficjent: PKP CARGO S.A.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, www.pkp-cargo.eu

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, www.pkp-cargo.eu

Instytucja Wdrażająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
ul. Bonifraterska 17, 00 - 203 Warszawa, www.cupt.gov.pl

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska